3.6. ຍີ່ຫໍ້ (ໂລໂກ້)

ໂລໂກ້ທີ່ສະແດງຢູ່ມຸມຊ້າຍເທິງຂອງ GeoPrism Registry ແມ່ນສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້ໂດຍຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ (System Administrator).

  1. ໄປທີ່ໜ້າການຕັ້ງຄ່າ (Setting) ຈາກເມນູ (ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ).

  2. ຢູ່ກ້ອງຫົວຂໍ້ຍີ່ຫໍ້, ໃຫ້ກົດໃສ່ຮູບສັນຍາລັກແກ້ໄຂ (ສໍ) ເພື່ອເຂົ້າສ່ວນໂລໂກ້.

  3. ລາກ ແລະ ວາງເອກະສານທີ່ມີໂລໂກ້ເຂົ້າໄປໃນລະບົບ.

  4. ກົດ Upload. ໂລໂກ້ຈະຖືກອັບໂຫຼດ ແລະ ຄວນຈະປາກົດຢູ່ມຸມຊ້າຍເທິງຂອງ GeoPrism Registry.

Last updated