6.4.3.1. ການເພີ່ມລຳດັບຊັ້ນ

Registry Administrators ສາມາດເພີ່ມລໍາດັບຊັ້ນສໍາລັບອົງກອນທີ່ພວກເຂົາເປັນສະມາຊິກ.

 1. ໄປທີ່ໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໂດຍການກົດສັນຍາລັກໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໃນໜ້າເມນູຫຼັກ ຫຼື ໂດຍການກົດທີ່ເມນູ (ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ) ແລະ ເລືອກ Geo-Objects ແລະ Hierarchies.

 2. ຖ້າຕ້ອງການ, ຂະຫຍາຍຖັນ Hierarchies ໃນແຖບດ້ານຂ້າງໂດຍການກົດທີ່ລູກສອນຢູ່ທ້າຍ.

 3. ເລື່ອນຖັນ Hierarchies ລົງໄປຫາອົງກອນທີ່ທ່ານເປັນສະມາຊິກ. ກົດປຸ່ມ Add Hierarchy.

 4. ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ທຸກຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຊ່ອງຂໍ້ມູນທາງເລືອກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແບບຟອມທີ່ປະກົດ.

  ຊ່ອງຂໍ້ມູນຄຳອະທິບາຍຄວາມຕ້ອງການ

  Code

  ຕົວລະບຸທີ່ທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ຄົນອ່ານໄດ້.

  ລະຫັດສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງລໍາດັບຊັ້ນຖ້າມີປ້າຍສະແດງຊ້ຳກັນຢູ່ໃນລະບົບ.

  ຕ້ອງການ

  Label (defaultLocale)

  ປ້າຍກຳກັບສະແດງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບລຳດັບຊັ້ນ.

  ຕ້ອງການ

  Label… (ສໍາລັບພາສາທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບ)

  ສະແດງປ້າຍກຳກັບສຳລັບພາສາທ້ອງຖິ່ນໃດໜຶ່ງທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບ. ການລົງທະບຽນພູມສາດທົ່ວໄປສາມາດມີການຕິດຕັ້ງພາສາທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍເທົ່າທີ່ຕ້ອງການ. ລະບົບຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຕັ້ງຄ່າປ້າຍສະແດງສໍາລັບແຕ່ລະພາສາທ້ອງຖິ່ນ.

  Description (Abstract) (defaultLocale)

  ຄໍາອະທິບາຍເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບລໍາດັບຊັ້ນ.

  Description (Abstract) (ສໍາລັບພາສາທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບ)

  ຄໍາອະທິບາຍສໍາລັບພາສາທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບ. ທະບຽນພູມສາດ (geo-registry) ທົ່ວໄປສາມາດຖືກຕິດຕັ້ງພາສາທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຕ້ອງການ. ລະບົບຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຕັ້ງຄ່າຄໍາອະທິບາຍສໍາລັບແຕ່ລະພາສາທ້ອງຖິ່ນ.

  Organization

  ລຳດັບຊັ້ນທີ່ຂຶ້ນກັບອົງກອນ.

  Progress

  ຄຳອະທິບາຍຂອງຄວາມກ້າວໜ້າໃນການສ້າງ ແລະ ເບິ່ງແຍງຂໍ້ມູນສໍາລັບລາຍການນີ້.

  Acknowledgement

  ການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄໍານິຍາມລໍາດັບຊັ້ນ.

  Disclaimer

  ຂໍສະຫງວນສິດໃດໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍານິຍາມລໍາດັບຊັ້ນ.

  Access Constraints

  ຂໍ້ຈໍາກັດໃນການເຂົ້າເຖິງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍານິຍາມລໍາດັບຊັ້ນ.

  Use Constraints

  ຂໍ້ຈໍາກັດການນຳໃຊ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍານິຍາມລໍາດັບຊັ້ນ.

  Contact name

  ຊື່ເຕັມຂອງບຸກຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດການລໍາດັບຊັ້ນ.

  Telephone number

  ເບີໂທລະສັບຂອງບຸກຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດການລໍາດັບຊັ້ນນີ້.

  Email Address

  ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງບຸກຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດການລໍາດັບຊັ້ນນີ້.

 5. ກົດປຸ່ມ OK.

Last updated