4.2.1. DHIS2

4.2.1.1. ການລົງທະບຽນ

ຕົວຢ່າງຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນ DHIS2 ໃນ GeoPrism Registry ມີດັ່ງນີ້:

 1. ໄປທີ່ໜ້າການຕັ້ງຄ່າ (Settings) ໂດຍໃຊ້ເມນູ (ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ).

 2. ເລື່ອນລົງໄປຫາຫົວຂໍ້ 'ລະບົບພາຍນອກ (External Systems)' ແລະ ກົດປຸ່ມ '+' ເພື່ອເປີດໜ້າຕ່າງການລົງທະບຽນ.

 3. ເລືອກ DHIS2 ຈາກລາຍການ (Type) ແບບຕົວເລືອກເລື່ອນລົງ ແລະ ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຊ່ອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ (ລາຍລະອຽດໃນແຕ່ລະຊ່ອງຂໍ້ມູນແມ່ນໃຫ້ຢູ່ໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້).

ຊື່ຊ່ອງຂໍ້ມູນຄຳອະທິບາຍຄວາມຕ້ອງການ?

ປະເພດ

ປະເພດຂອງລະບົບພາຍນອກ.

ຕ້ອງການ

ອົງກອນ

ອົງກອນທີ່ຜູ້ໃຊ້ເປັນສະມາຊິກຢູ່. ຂໍ້ມູນ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ພາຍໃນອົງກອນນີ້ເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະສາມາດນຳໃຊ້ລະບົບພາຍນອກ.

ຕ້ອງການ

ID

ຕົວລະບຸສໍາລັບລະບົບພາຍນອກນີ້.

ຕ້ອງການ

ປ້າຍກຳກັບ

ປ້າຍຊື່ຂອງລະບົບພາຍນອກ.

ຕ້ອງການ

ຄຳອະທິບາຍ

ຄຳອະທິບາຍຂອງລະບົບພາຍນອກ.

ບໍ່ຕ້ອງການ

ຊື່ຜູ້ໃຊ້

ຊື່ຜູ້ໃຊ້ຂອງຜູ້ໃຊ້ຈາກຕົວຢ່າງ DHIS2 ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຢືນຢັນ.

ຕ້ອງການ

ລະຫັດຜ່ານ

ລະຫັດຜ່ານຂອງຜູ້ໃຊ້ຈາກຕົວຢ່າງ DHIS2 ທີ່ຈະໃຊ້ສໍາລັບການຢືນຢັນ.

ຕ້ອງການ

URL

URL ຂອງຕົວຢ່າງ DHIS2.

ຕ້ອງການ

4.2.1.2. ການເປີດໃຊ້ OAuth

OAuth ລູກຄ້າ ຕ້ອງໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນຕົວແບບ DHIS2 ກ່ອນ. ເບິ່ງ ຂໍ້ 3.9 ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

 1. ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງໜ້າຕ່າງ External System, ທ່ານຈະເຫັນຫົວຂໍ້ສໍາລັບ OAuth. ກົດປຸ່ມ Enable OAuth Integration.

 2. ແບບຟອມສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າການເຊື່ອມໂຍງ OAuth ຈະຂະຫຍາຍອອກຕື່ມ. Client ID, Profile Location, Token Location ແລະ Authorization Location ຄວນຈະຖືກຕື່ມຄ່າໃສ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ບໍ່ແນະນໍາໃຫ້ປ່ຽນຄ່າເຫຼົ່ານີ້.

 3. ໃສ່ລະຫັດລັບ (Secret Key) ຈາກ DHIS2 OAuth Client ໃນຊ່ອງ OAuth Secret Key. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສິ່ງນີ້ຈາກຕົວຢ່າງ DHIS2.

 4. ກົດສົ່ງ (Submit).

4.2.1.3. ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້

ການເຊື່ອມໂຍງ DHIS2 ຂອງ GeoPrism Registry ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກທົດສອບຢູ່ໃນ DHIS2 ລຸ້ນທີ່ສູງກວ່າ 2.38 ແລະ ຕ່ຳກວ່າ 2.31. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງກັບເຄືອຂ່າຍ DHIS2 ທີ່ຢູ່ນອກຂອບເຂດນີ້, ເພາະວ່າ GeoPrism Registry ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດທີ່ບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້ໃນລະຫວ່າງການເຊື່ອມຕໍ່, ຫຼື ໃນສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, ແມ່ນມັນສາມາດທໍາລາຍຖານຂໍ້ມູນ DHIS2 ຂອງທ່ານ.

ບາງຄຸນລັກສະນະຂອງ GeoPrism Registry ອາດຈະບໍ່ເຮັດວຽກກັບບາງລຸ້ນຂອງ DHIS2.

ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເຊື່ອມໂຍງ OAuth ໃນ DHIS2 ແຕ່ລະລຸ້ນ, ຕາມການທົດສອບໂດຍ TerraFrame.

ສະບັບ DHIS2ການເຊື່ອມໂຍງຜ່ານ OAuth ເປັນໄປໄດ້ບໍ?

2.35.2 ແລະ ໃໝ່ກວ່າ

ໄດ້

2.35.1

ບໍ່ໄດ້

2.35.0

ບໍ່ໄດ້

2.34.2

ໄດ້

2.33.7

ໄດ້

2.32.7

ໄດ້

2.31.9

ໄດ້

4.2.1.4. ການນຳເຂົ້າ

ຖ້າຂໍ້ມູນ Geo-Object ໄດ້ຖືກຕາງໜ້າໃນນາມຂອງອົງກອນແລ້ວຕາມຕົວຢ່າງ DHIS2, ມັນຕ້ອງຖືກນໍາເຂົ້າກ່ອນໝູ່ໂດຍໃຊ້ຕົວເລືອກການນໍາເຂົ້າ (Import) ຈາກລະບົບພາຍນອກໃນໂມດູນການນໍາເຂົ້າ (Import).

4.2.1.5. ການເຊື່ອມຕໍ່ອັບເດດ

GeoPrism Registry ນໍາໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ອັດຕະໂນມັດກັບຈາກລະບົບພາຍນອກເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຍັງ DHIS2. ຈຸດປະສົງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ອັດຕະໂນມັດກັບລະບົບພາຍນອກແມ່ນເພື່ອເຊື່ອມໂຍງລໍາດັບຊັ້ນສະເພາະຂອງ Geo-Object Type ໄປຍັງແຜນຜັງອົງກອນໃນ DHIS2. Geo-Objects ລຸ້ນລ່າສຸດຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບ DHIS2, ເນື່ອງຈາກວ່າ GeoPrism Registry ປະຈຸບັນບໍ່ຮອງຮັບການສົ່ງອອກໃນວັນທີ່ລະບຸ.

ໃນການເປີດການນຳໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ໄປທີ່ໜ້າການຕັ້ງຄ່າ (Settings).

 2. ຊອກຫາຫົວຂໍ້ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນລະບົບພາຍນອກ (External System Synchronizations) ແລະ ກົດປຸ່ມລົງທະບຽນການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ (Register Synchronization).

 3. ກົດປຸ່ມສ້າງ (Create) ຢູ່ໜ້າການກຳນົດຄ່າການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ (Synchronization Configurations).

 4. ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຊ່ອງຂອງໜ້າຕ່າງການຕັ້ງຄ່າການເຊື່ອມຕໍ່ (Synchronization Configuration) ແລະ ກົດສົ່ງ (Submit).

ຊ່ອງຂໍ້ມູນຄຳອະທິບາຍ

ປ້າຍກຳກັບ

ປ້າຍກຳກັບຂອງການກຳນົດຄ່າການເຊື່ອມຕໍ່.

ອົງກອນ

ອົງກອນທີ່ຈະພ້ອມນຳໃຊ້ການກຳນົດຄ່າການເຊື່ອມຕໍ່.

ລຳດັບຊັ້ນ

ລຳດັບຊັ້ນການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນນີ້ຈະໃຊ້ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຍັງລະບົບພາຍນອກ.

ລະບົບພາຍນອກ

ລະບົບພາຍນອກທີ່ລົງທະບຽນການເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວໃຊ້ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຍັງລະບົບພາຍນອກ.

ໜ່ວຍງານ

ການສະແດງ Geo-Object Type ໃນການເລືອກລໍາດັບຊັ້ນຂອງ GeoPrism Registry ແລະ ປະເພດຢູ່ໃນຕົວຢ່າງ DHIS2.

4.2.1.6. ການຈັບຄູ່ໜ່ວຍງານອົງກອນ

ຫົວຂໍ້ໜ່ວຍງານອົງກອນ (Org Units) ໃນໜ້າຕ່າງການກຳນົດຄ່າ ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສະແດງລະດັບຂອງໜ່ວຍງານອົງກອນແຕ່ລະໜ່ວຍງານໃນ DHIS2 ເປັນປະເພດ Geo-Object Type ໃນ GeoPrism Registry. ມັນບໍ່ມີຂອບເຂດຈໍາກັດກ່ຽວກັບຈໍານວນລະດັບທີ່ສາມາດຈັບຄູ່ໄດ້, ຢ່າງໃດກໍຕາມການຈັບຄູ່ກັນຕ້ອງຂຶ້ນກັບລະດັບທີ່ມີຢູ່ໃນ DHIS2 ທີ່ໄດ້ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ໄວ້ຢູ່ແລ້ວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄູ່ຂອງ Geo-Object Type ທີ່ກົງກັນຂອງແຕ່ລະລະດັບຄວນຈະເປັນເຊື້ອສາຍໂດຍກົງຂອງລະດັບກ່ອນໜ້າ.

Geo-Objects ໃນ GeoPrism Registry ແມ່ນຖືກຈັບຄູ່ກັບ DHIS2 ຂອງພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ຕົວລະບຸພາຍນອກຂອງ GeoPrism Registry Geo-Objects ແລະ ຕົວລະບຸຂອງໜ່ວຍງານອົງກອນໃນ DHIS2. ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນຕ້ອງຮູ້ວ່າການຈັບຄູ່ນີ້ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຄຸນລັກສະນະລະຫັດ (Code) ຈາກລະບົບທັງສອງ. ຖ້າ Geo-Object ບໍ່ມີຕົວລະບຸພາຍນອກ, ມັນຈະຖືກພິຈາລະນາໃໝ່ ແລະ ຈະຖືກສ້າງເປັນໜ່ວຍງານອົງກອນໃໝ່ໃນ DHIS2 ຖ້າປະເພດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຖືກກໍານົດເປັນ 'ໜ່ວຍງານອົງກອນ ແລະ ຄວາມສໍາພັນ (Org Units and Relationships)'. ຫຼັງຈາກນັ້ນ GeoPrism Registry ຈະບັນທຶກຕົວລະບຸພາຍນອກຂອງໜ່ວຍງານອົງກອນໃໝ່ໃນຖານຂໍ້ມູນເພື່ອນໍາໃຊ້ສໍາລັບການປັບປຸງໃນອະນາຄົດ. ຖ້າ Geo-Object ມີຕົວລະບຸພາຍນອກໃນຂະນະທີ່ DHIS2 ບໍ່ມີໜ່ວຍງານທີ່ມີຕົວລະບຸທີ່ກົງກັນໃນລະບົບ, ຂໍ້ຜິດພາດຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນ.

DHIS2 Synchronization Type ຈະລະບຸວ່າຂໍ້ມູນໃດຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບ DHIS2.

ປະເພດການເຊື່ອມຕໍ່ຄຳອະທິບາຍ

ໜ່ວຍງານອົງກອນ

ການເຊື່ອມຕໍ່ຄຸນລັກສະນະຈາກ Geo-Objects ໄປຫາໜ່ວຍງານອົງກອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນ DHIS2. Geo-Objects ໃໝ່ບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບການຕັ້ງຄ່ານີ້ໄດ້.

ຄວາມສຳພັນ

ການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ Geo-Objects ກັບ DHIS2. ຖ້າໜ່ວຍງານຂອງອົງກອນໃນ DHIS2 ມີພາກສ່ວນຫຼັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈາກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນ GeoPrism Registry, ພາກສ່ວນຫຼັກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນຈະຖືກຕັ້ງເປັນໜຶ່ງໃນ GeoPrism Registry. ຖ້າຖືກກວດພົບວ່າມີຫຼາຍພາກສ່ວນຫຼັກຂອງ Geo-Object ຢູ່ໃນ GeoPrism Registry, ຄຳເຕືອນຜິດພາດຈະສະແດງຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມສໍາພັນຈະບໍ່ຖືກສົ່ງອອກ. Geo-Objects ໃໝ່ບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບການຕັ້ງຄ່ານີ້ໄດ້.

ໜ່ວຍງານອົງກອນ ແລະ ຄວາມສໍາພັນ

ການເຊື່ອມຕໍ່ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຄວາມສໍາພັນກັບ DHIS2. ຖ້າໜ່ວຍງານອົງກອນບໍ່ມີຢູ່ໃນ DHIS2 ມັນຈະຖືກສ້າງຂື້ນ.

4.2.1.7. ການຈັບຄູ່ກຸ່ມໜ່ວຍງານຂອງອົງກອນ

Geo-Object Type (ລະດັບ) ສາມາດຖືກຈັບຄູ່ກັບກຸ່ມໜ່ວຍງານຂອງອົງກອນໄດ້, ເພື່ອທີ່ຈະມີພຽງແຕ່ໜ່ວຍງານອົງກອນທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມທີ່ຖືກເລືອກໄວ້ແລ້ວຖືກເຊື່ອມຕໍ່ອັບເດດ. ເມນູເລື່ອນລົງ 'Org Unit Group' ຈະສະແດງລາຍການກຸ່ມໜ່ວຍງານອົງກອນທັງໝົດທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນໃນຕົວຢ່າງ DHIS2. ເມື່ອ Geo-Object Type ຖືກຈັບຄູ່ກັບກຸ່ມໃດໜຶ່ງແລ້ວ, ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປທີ່ລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ອັບເດດກັບການກຳນົດຄ່ານີ້ Geo-Object ທັງໝົດທີ່ເປັນຂອງ Geo-Object Type ຈະຖືກມອບໃຫ້ກຸ່ມໜ່ວຍງານອົງກອນທີ່ເລືອກໄວ້ແລ້ວ.

ພຶດຕິກໍານີ້ດໍາເນີນການໃນຮູບແບບສະເພາະເພີ່ມເຕີມເທົ່ານັ້ນ. ໜ່ວຍງານອົງກອນໃດທີ່ໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ກຸ່ມໜ່ວຍງານອົງກອນອື່ນແລ້ວຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

4.2.1.8. ການຈັບຄູ່ຄຸນລັກສະນະແບບກຳນົດເອງ

ຖ້າ Geo-Object Type ທີ່ຖືກຈັບຄູ່ກັບຄຸນລັກສະນະແບບກຳນົດເອງ, ຕົວຈັບຄູ່ຄຸນລັກສະນະແບບກຳນົດເອງຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນ.

ການຈັບຄູ່ຄຸນລັກສະນະນີ້ແມ່ນສະເພາະສຳລັບ Geo-Object Type ແລະ ລະດັບ. ເພື່ອໃຫ້ຄຸນລັກສະນະ DHIS2 ເປັນຕົວເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບການຈັບຄູ່, ມັນຕ້ອງຖືກນໍາໃຊ້ກັບໜ່ວຍງານອົງກອນ, ແລະ ມັນຕ້ອງມີຄວາມໃກ້ຊິດພຽງພໍໃນຮູບແບບ (Type) ທີ່ຈະເປັນຕົວເລືອກໄດ້. ນີ້ແມ່ນປະເພດການເລືອກທີ່ເໝາະສົມ:

ປະເພດຂໍ້ມູນ GeoPrism Registryປະເພດມູນຄ່າ DHIS2 ທີ່ເໝາະສົມ

ຂໍ້ຄວາມ

ຂໍ້ຄວາມ, ຂໍ້ຄວາມຍາວ, ຈົດໝາຍ, ເບີໂທລະສັບ, ອີເມວ, ຊື່ຜູ້ໃຊ້, URL

Boolean

Boolean, True Only

ວັນທີ

ວັນທີ, ວັນເວລາ, ເວລາ, ອາຍຸ

ຈຳນວນເຕັມ

ຈຳນວນເຕັມ, ຈຳນວນເຕັມບວກ, ຈຳນວນເຕັມລົບ, ຈຳນວນເຕັມສູນ

ທົດສະນິຍົມ

ຈຳນວນ, ໄລຍະຫ່າງຫົວໜ່ວຍ, ເປີເຊັນ

ເງື່ອນໄຂ

ຕັ້ງຄ່າທາງເລືອກ

ປະເພດຄ່າ DHIS2 ຕໍ່ໄປນີ້ບໍ່ສາມາດສະແດງຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆໃນ GeoPrism Registry:

 • ການຕິດຕາມຜູ້ຮ່ວມງານ

 • ປະສານງານ

 • ໜ່ວຍງານອົງກອນ

 • ຊັບພະຍາກອນເອກະສານ

 • ຮູບພາບ

ຖ້າຄຸນລັກສະນະໃນ GeoPrism Registry ບໍ່ກົງກັບໜຶ່ງໃນ DHIS2 (ບໍ່ວ່າຈະເປັນຍ້ອນການເລືອກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຫຼື ຕົວເລືອກແບບເລື່ອນລົງໄດ້ຖືກປະໄວ້ໂດຍເຈດຕະນາວ່າ 'ບໍ່ກົງກັນ'), ຂໍ້ມູນໃນຄຸນລັກສະນະນັ້ນຈະບໍ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບ DHIS2. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຈະບໍ່ປ້ອງກັນ ຄຸນລັກສະນະ ຫຼື ຄວາມສໍາພັນສ່ວນທີ່ເຫຼືອທີ່ຈະຖືກເຊື່ອມອັບເດດ.

4.2.1.9. ການຈັບຄູ່ Terms

A. ຕັ້ງຄ່າທາງເລືອກ

ຄຸນລັກສະນະຂອງ Term-type ຂອງ GeoPrism Registry ສາມາດຖືກຈັບຄູ່ກັບຊຸດທາງເລືອກ DHIS2. ເມື່ອປະເພດເປົ້າໝາຍ (Target Type) ຖືກຕັ້ງເປັນ 'Option Set', ຄຸນລັກສະນະເປົ້າໝາຍ (Target Attribute) ແບບ ລາຍການແບບເລື່ອນລົງຈະສ້າງຂໍ້ມູນດ້ວຍຄຸນລັກສະນະທັງໝົດຂອງ DHIS2 ທີ່ມີຊຸດຕົວເລືອກ ແລະ ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ໜ່ວຍອົງກອນ. ເມື່ອຄຸນລັກສະນະຂອງ GeoPrism Registry Term-type ຖືກຈັບຄູ່ກັບຕົວເລືອກທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ DHIS2 ແລ້ວ, ໜ້າຈໍຜູ້ໃຊ້ຈະຖືກຂະຫຍາຍອອກເພື່ອໃຫ້ການຈັບຄູ່ລະຫວ່າງ GeoPrism Registry terms ແລະ ຕົວເລືອກ DHIS2.

ຖ້າ Geo-Object ບໍ່ມີຄ່າຂອງຄຸນລັກສະນະ Term-type, ຄຸນລັກສະນະດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນໜ່ວຍງານອົງກອນ DHIS2. Geo-Objects ທີ່ມີເງື່ອນໄຂບໍ່ໄດ້ຖືກຈັບຄູ່ ('Not Mapped') ຈະບໍ່ຖືກສົ່ງອອກ ແລະ ຂໍ້ຜິດພາດຈະສະແດງຂື້ນ.

B. ກຸ່ມໜ່ວຍງານອົງກອນ

ເງື່ອນໄຂ (Terms) ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກຸ່ມໜ່ວຍງານອົງກອນໄດ້. ສິ່ງນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການເລືອກ 'Org Unit Group' ໃນລາຍການແບບມີຕົວເລືອກຂອງ Target Type.

Geo-Objects ຈະຖືກມອບໝາຍໃຫ້ກຸ່ມໜ່ວຍງານອົງກອນຕາມທີ່ໄດ້ຈັບກຸ່ມໃນພາບໜ້າຈໍຂ້າງເທິງ. ສິ່ງນີ້ສະໜອງການສົ່ງເສີມພື້ນຖານໃນບາງສ່ວນໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບກຸ່ມໜ່ວຍງານອົງກອນ.

ຄ້າຍຄືກັບການຈັບຄູ່ຊຸດຕົວເລືອກ, ຖ້າ Geo-Object ບໍ່ມີຄ່າຂອງຄຸນລັກສະນະ Term-type, ມັນຈະບໍ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ກຸ່ມໜ່ວຍງານອົງກອນ. Geo-Objects ທີ່ມີເງື່ອນໄຂບໍ່ໄດ້ຖືກຈັບຄູ່ ('Not Mapped') ຈະບໍ່ຖືກສົ່ງອອກ ແລະ ຂໍ້ຜິດພາດຈະສະແດງຂື້ນ.

ພຶດຕິກໍານີ້ດໍາເນີນການໃນຮູບແບບສະເພາະເພີ່ມເຕີມ. ໜ່ວຍງານຂອງອົງກອນທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ກຸ່ມໜ່ວຍງານອົງກອນແລ້ວຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ຖ້າລະດັບໃດໜຶ່ງຈັບຄູ່ກັບກຸ່ມໜ່ວຍງານອົງກອນ DHIS2, ແລະ Geo-Object Type ແລ້ວ ກໍຍັງມີເງື່ອນໄຂທີ່ສາມາດຈັບຄູ່ກັບກຸ່ມໜ່ວຍງານອົງກອນ DHIS2 ອີກ, ສະນັ້ນ ໜ່ວຍງານອົງກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ທຸກກຸ່ມໜ່ວຍງານອົງກອນທີ່ກົງກັນ (ໃນຮູບແບບເພີ່ມເຕີມ).

4.2.1.10. DHIS2 ໃສ່ໂຕເຊື່ອມຕໍ່ GeoPrism Registry

GeoPrism Registry ສະໜອງໂຕເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕັ້ງໃສ່ຕົວຢ່າງ DHIS2. ເມື່ອຕິດຕັ້ງໃສ່ DHIS2 ແລ້ວ, ໂຕເຊື່ອມຕໍ່ນີ້ປະຕິບັດຕົວເປັນຄືແອັບ DHIS2 ມາດຕະຖານ, ເຊິ່ງຈະປ່ຽນເສັ້ນທາງໄປຫາຕົວຢ່າງ GeoPrism Registry ທີ່ຖືກກຳນົດຄ່າໃນລະບົບພາຍນອກ.

ໃນການດາວໂຫຼດ DHIS2 ໃສ່ GeoPrism Registry ໂຕເຊື່ອມຕໍ່:

 1. ເລື່ອນໄປຫາແບບຟອມການກຳນົດຄ່າລະບົບພາຍນອກຂອງ DHIS2 ຈາກໜ້າການຕັ້ງຄ່າ GeoPrism Registry.

 2. ກົດປຸ່ມດາວໂຫຼດ (Download) DHIS2 Plugin, ເຊິ່ງຈະດາວໂຫຼດເອກະສານ zip ທີ່ເອີ້ນວ່າ “cgr-dhis2-app.zip” ໃສ່ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ.

 3. ກະລຸນາເບິ່ງເອກະສານອ້າງອີງຢ່າງເປັນທາງການຂອງ DHIS2 ເພື່ອຕິດຕັ້ງໂຕເຊື່ອມຕໍ່.

 4. ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງສຳເລັດແລ້ວມັນຈະສະແດງການນຳທາງເພື່ອໄປເຊື່ອມຕໍ່ກັບ GeoPrism Registry ໃນ DHIS2.

Last updated