3.3.1. ການສ້າງອົງກອນ

ອົງກອນສາມາດຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີບົດບາດເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບ (System Administrator) ເທົ່ານັ້ນ.

 1. ໄປທີ່ໂມດູນການຕັ້ງຄ່າ (Settings).

 2. ເລື່ອນລົງໄປຫາຫົວຂໍ້ອົງກອນ (Organizations) ແລະ ກົດໃສ່ເຄື່ອງໝາຍ +.

 3. ຕື່ມຂໍ້ມູນໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຮູບແບບອົງກອນ (Organization) ທີ່ສະແດງຂຶ້ນມາ.

  Form field

  Description

  Unique ID

  Unique identifier of the organization.

  Name

  Name of the organization in the default and any installed locales.

  Contact

  Details of the primary contact point of the organization in the default and any installed locales.

 4. ກົດສົ່ງ (Submit). ຕອນນີ້ອົງກອນຈະປາກົດຢູ່ໃນຕາຕະລາງພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ອົງກອນ (Organizations) ໃນໂມດູນການຕັ້ງຄ່າ (Settings).

Last updated