4.1. APIs ທີ່ມີຢູ່

ນັກພັດທະນາ GeoPrism Registry REST API ມີໜ້າທີ່ໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ມີຕົວລະບຸລະບົບພາຍນອກ. ສາມາດເບິ່ງເອກະສານສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.

Last updated