6.5.2. ການປ່ຽນແປງຄຳຮ້ອງຂໍ

Geo-Objects ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງເປັນເລື້ອຍໆເພື່ອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການປ່ຽນແປງໃນລັກສະນະທາງພູມສາດຂອງ Geo-Objects ເພື່ອໃຫ້ໃກ້ຄວາມເປັນຈິງທີ່ສຸດ. ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີສະບັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງລາຍການຂອງ Geo-Objects ຫຼາຍເກີນໄປ, ມັນຈະຖືກຈັດການແຍກກັນບໍ່ວ່າຈະເປັນພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງບັນດາໂຄງການ, ລາຍການດັ່ງກ່າວສາມາດຖືກຈັດການໄດ້ໂດຍສູນກາງໃນ GeoPrism, ສະເພາະຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮັບຜິດຊອບເທົ່ານັ້ນ.

Geo-Objects ສາມາດຖືກດັດແປງໂດຍກົງໂດຍຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີບົດບາດ Registry Maintainer ສໍາລັບປະເພດ Geo-Object ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຫຼື ໂດຍຜ່ານຄຳຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງທີ່ສົ່ງໂດຍຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີບົດບາດ Registry Contributor ສໍາລັບມັນ, ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນທົບທວນຄືນໂດຍ Registry Maintainers ຜ່ານ GeoPrism Registry.

ຄຳຮ້ອງຂໍປະເພດຕ່າງໆໃນການປ່ຽນແປງແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໃນລາຍການ Geo-Objects, ໂດຍສະເພາະຄຳຮ້ອງຂໍສໍາລັບ:

 • ການເພີ່ມ Geo-Object ໃໝ່

  • ຕົວຢ່າງ: ການເປີດສຸກສາລາ

 • ການດັດແກ້ໄລຍະເວລາໃນການມີຢູ່ຂອງ Geo-Object

  • ຕົວຢ່າງ: ການປິດສຸກສາລາຖາວອນ

 • ການດັດແກ້ຄ່າຄຸນສົມບັດ

  • ຕົວຢ່າງ: ການປ່ຽນຊື່, ການປ່ຽນທີ່ຕັ້ງຫຼັກຂອງສຸກສາລາ ຫຼື ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ

 • ການດັດແກ້ຮູບເລຂາຄະນິດຂອງ Geo-Object

  • ຕົວຢ່າງ: ການຍ້າຍທີ່ຕັ້ງຂອງສຸກສາລາໄປບ່ອນໃໝ່ ຫຼື ປ່ຽນເຂດແດນຂອງເມືອງທີ່ບໍ່ເປີດໃຊ້ງານ Geo-Object, ເຊັ່ນ: ບັນທຶກຊໍ້າກັນ, ປະເພດ Geo-Object ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ຢ່າລືມປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນສະເພາະ, ວັດຈະນານຸກົມຂໍ້ມູນ ແລະ ຕາຕະລາງການຈັດປະເພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາສົ່ງ ຫຼື ກວດສອບຄຳຮ້ອງຂໍການປ່ຽນແປງ.

Last updated