3.3.2. ເຊີນຜູ້ໃຊ້ໃຫ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ບໍລິຫານການລົງທະບຽນ (Registry Administrator) ສຳລັບອົງກອນ

ການຈັດການຂອງແຕ່ລະອົງກອນໃນ GeoPrism Registry ຈະຖືກແຍກຕ່າງຫາກ, ໂດຍຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີບົດບາດຜູ້ບໍລິຫານການລົງທະບຽນ (Registry Administrative) ສໍາລັບອົງກອນນັ້ນ. ຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີບົດບາດຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ (System Administrator) ສາມາດເຊີນຜູ້ໃຊ້ອື່ນເພື່ອສ້າງບັນຊີທີ່ມີບົດບາດບໍລິຫານການຈົດທະບຽນ (Registry Administrator) ສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງ.

ເມື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບເປັນຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ (System Administrator):

  1. ໄປທີ່ໂມດູນການຕັ້ງຄ່າຈາກໜ້າທໍາອິດ ຫຼື ເມນູ(ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ).

  2. ເລື່ອນໄປທີ່ສ່ວນ 'ບັນຊີຜູ້ໃຊ້ (User Accounts)' ແລະ ກົດໃສ່ປຸ່ມເຊີນຜູ້ໃຊ້.

  3. ໃນປ່ອງ 'ເຊີນຜູ້ໃຊ້ (Invite a User)', ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊີນ, ແລະ ກວດເບິ່ງບົດບາດຂອງ Registry Administrator ສໍາລັບອົງກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ສໍາລັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (Ministry of Health) ໃນຕົວຢ່າງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້):

  4. ກົດສົ່ງ.

  5. ຜູ້ໃຊ້ທີ່ຖືກເຊີນຈະໄດ້ຮັບອີເມວເພື່ອສ້າງບັນຊີ GeoPrism Registry, ແລະ ເມື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ຜູ້ໃຊ້ນີ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງ GeoPrism Registry ໃນຕຳແໜ່ງຜູ້ບໍລິຫານການລົງທະບຽນ (Registry Administrator) ສໍາລັບອົງກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

Last updated