3.8.1. ຄຳນິຍາມຂອງປະເພດການນຳເຂົ້າ

  1. ໄປທີ່ໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ຈາກເມນູ (ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ).

  2. ເລື່ອນໄປທາງລຸ່ມຂອງແຖບດ້ານຊ້າຍ.

  3. ກົດໃສ່ປຸ່ມປະເພດການນໍາເຂົ້າ (Import Types).

  4. ເລືອກປະເພດທີ່ອົງກອນຈະຂຶ້ນກັບ ແລະ ອັບໂຫຼດປະເພດຂອງຄຳນິຍາມ (ເບິ່ງຄໍານິຍາມຂອງປະເພດຂ້າງລຸ່ມນີ້) ທີ່ຈະເພີ່ມເຂົ້າໃນລະບົບ.

  5. ກົດ OK.

Last updated