3.4.3. ການເພີ່ມ ຫຼື ການແກ້ໄຂພາສາໃນຕາຕະລາງພາສາທ້ອງຖິ່ນທີ່ສົ່ງອອກ

ພາສາທ້ອງຖິ່ນຖືກສົ່ງອອກໃນຮູບແບບ Excel ປະກອບມີ 4 ໜ້າວຽກຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ (Exceptions): ຂໍ້​ຄວາມ​ທີ່ສົ່ງ​ໃຫ້​ກັບ​ຜູ້​ໃຊ້​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່ການ​ປະ​ຕິ​ບັດຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ​

 2. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຫຼັກ (Core Exceptions): ຂໍ້ຄວາມທີ່ສົ່ງໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ເມື່ອເຂົ້າເຖິງຂໍ້ຍົກເວັ້ນຫຼັກຈາກການເຮັດວຽກຂອງແພັດຟອມ

 3. ຂໍ້ຄວາມ UI (UI Text): ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ປະໂຫຍກທີ່ໃຊ້ໃນການໂຕ້ຕອບກັບຜູ້ໃຊ້

 4. Registry Metadata: ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ປະໂຫຍກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Geo-Object Type ແລະ ລໍາດັບຊັ້ນທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນ GeoPrism Registry

ໝາຍເຫດສຳຄັນ

 • GeoPrism Registry ຈະສ້າງສ່ວນຫົວຂອງຖັນທີ່ຕ້ອງການເພິ່ມຄຳແປໂດຍອັດຕະໂນມັດ (ເຊັ່ນ: pt_MZ). ກະລຸນາຢ່າປ່ຽນສ່ວນນີ້.

 • ຫ້າມຈັດຮຽງຖັນ, ແຖບ, ຫຼື ປ່ຽນປຸ່ມ, ຫົວຖັນ ຫຼື ປະເພດໃນເອກະສານນີ້. ລະບົບຕ້ອງການຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອໃຫ້ສາມາດອ່ານຕາຕະລາງໄດ້.

 • ຢ່າປ່ຽນປ້າຍກຳກັບໃນແຖບ.

 • ຮັກສາຕົວອັກສອນພິເສດໄວ້ຄືເກົ່າໃນການແປ (ຕົວຢ່າງ: [{0}], ${, ...).

 • ຄໍາສັບ/ປະໂຫຍກດຽວກັນທີ່ຈະແປສາມາດປະກົດຂຶ້ນຫຼາຍຄັ້ງໃນເອກະສານ Registry Metadata, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນໂມດູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຂໍແນະນຳໃຫ້ຈັດຮຽງແຜ່ນວຽກນັ້ນຕາມຄໍລຳ defaultLocalLocale ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການແປ.

ໃນການເພີ່ມພາສາໃນຕາຕະລາງທີ່ສົ່ງອອກ, ສໍາລັບແຕ່ລະແຖບ:

 1. ໃນຖັນເບື້ອງຂວາຂອງ defaultLocale, ຊອກຫາສ່ວນຫົວຂໍ້ທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບພາສາທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ (ຕົວຢ່າງ: pt_MZ).

 2. ໃນຖັນນີ້, ເພີ່ມຄໍາແປຂອງແຕ່ລະຄໍາຈາກຖັນ defaultLocale ໃນຕາລາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ. ຍົກ​ຕົວ​ຢ່າງ:

ເນື່ອງຈາກ Geo-Object Type, ລໍາດັບຊັ້ນ ຫຼື ອົງປະກອບອື່ນໆແມ່ນຢູ່ໃນ GeoPrism Registry, ຈໍານວນຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ປະໂຫຍກຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນຕາຕະລາງ Registry Metadata ຂອງເອກະສານ Excel. ມັນຍັງສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກຜູ້ໃຊ້ທີ່ສັງເກດເຫັນຄວາມຕ້ອງການໃນການປັບປຸງການແປພາສາຂອງບາງຄໍາສັບ ຫຼື ປະໂຫຍກ. ກໍລະນີແບບນີ້, ເປັນໄປໄດ້ສະເໝີສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ (System Administrator) ທີ່ຈະສົ່ງອອກຕາຕະລາງການແປພາສາຄືນໃໝ່, ແລະ ເຮັດການປ່ຽນແປງທີ່ຈໍາເປັນກ່ອນທີ່ຈະນໍາເຂົ້າໃໝ່ຕາມຂັ້ນຕອນຈາກຂໍ້ 3.4.4.

Last updated