5.4.3. ການຕັ້ງຄ່າ

ການຕັ້ງຄ່າ GeoPrism Registry ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຈາກເມນູ (ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ). ໜ້າຕ່າງການຕັ້ງຄ່າໄດ້ຖືກແຍກອອກເປັນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໂດຍອີງຕາມບົດບາດຂອງຜູ້ໃຊ້:

ຫົວຂໍ້ການເຮັດງານSystem AdministratorRegistry AdministratorRegistry MaintainerRegistry Contributor

System information

ລຸ້ນລ່າສຸດຂອງ GeoPrism Registry ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນ instance

System administrators

ລາຍຊື່ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີບົດບາດເປັນ ຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ (System Administrator)

Organizations

ລາຍຊື່ອົງກອນທີ່ລົງທະບຽນຢູ່ໃນ GeoPrism Registry ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເພີ່ມໃໝ່ສໍາລັບບົດບາດຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ (System Administrator) (ເບິ່ງຂໍ້ 3.3)

User accounts

ການຈັດການ ແລະ ການເຊື້ອເຊີນຂອງຜູ້ໃຊ້ໂດຍ System Administrator ແລະ (Registry Administrator ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບ Registry Maintainer ແລະ Registry Contributor ເພື່ອເຂົ້າໄປເບິ່ງຜູ້ໃຊ້ຂອງອົງກອນຂອງຕົນເອງ (ເບິ່ງຂໍ້ 6.3)

Localization

ລາຍການພາສາທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຢູ່ໃນ GeoPrism Registry ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກໃໝ່ສໍາລັບບົດບາດ System Administrator (ເບິ່ງຂໍ້ 3.4)

Branding

ໜ້າທີ່ສໍາລັບບົດບາດ System Administrator ເພື່ອປ່ຽນໂລໂກ້ຢູ່ມຸມຊ້າຍເທິງຂອງການໂຕ້ຕອບ GeoPrism Registry (ເບິ່ງຂໍ້ 3.6)

Email

ໜ້າທີ່ສໍາລັບບົດບາດ System Administrator ເພື່ອກໍານົດທີ່ຢູ່ອີເມວຈາກ ແລະ ອີເມວທີ່ຖືກສົ່ງ (ເບິ່ງຂໍ້ 3.5)

External systems

ລາຍການຂອງລະບົບພາຍນອກທີ່ GeoPrism Registry ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ (ເບິ່ງຂໍ້ 4)

External system synchronizations

ໜ້າທີ່ສໍາລັບ System Administrator ແລະ Registry Administrator ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບພາຍນອກກັບເນື້ອຫາ GeoPrism Registry (ເບິ່ງຂໍ້ 4)

Last updated