5.4.1. ໜ້າຫຼັກ

ໜ້າຫຼັກແມ່ນມຸມເບິ່ງທໍາອິດທີ່ຜູ້ໃຊ້ເຫັນຫຼັງຈາກເຂົ້າສູ່ລະບົບ GeoPrism Registry. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້:

  1. ເຂົ້າເຖິງແຕ່ລະໂມດູນໂດຍການກົດໃສ່ສັນຍາລັກໂມດູນທີ່ສອດຄ່ອງກັນ

  2. ເຂົ້າເຖິງແຕ່ລະໂມດູນຈາກເມນູ(ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ)

  3. ເຂົ້າເຖິງການຕັ້ງຄ່າຈາກເມນູ(ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ)

  4. ສະຫຼັບພາສາໃນການໂຕ້ຕອບ

  5. ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນເອງໂດຍການກົດໃສ່ຊື່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ຢູ່ຂ້າງເມນູ (ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ)

  6. ອອກຈາກເມນູ(ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ)

ໜ້າທີ່ເຮັດວຽກທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ GeoPrism Registry ຖືກຈັດຢູ່ໃນໂມດູນ. ໂມດູນທີ່ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍບົດບາດຂອງພວກເຂົາ (ເບິ່ງຂໍ້ 5.3).

ຕົວຢ່າງ, ໜ້າທໍາອິດຈະມີລັກສະນະນີ້ເມື່ອເຂົ້າເຖິງໂດຍຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີບົດບາດ Registry Contributor:

Last updated