6.4. ການຕັ້ງຄ່າເນື້ອຫາ

ຂໍ້ນີ້ອະທິບາຍວິທີການສ້າງເນື້ອຫາ GeoPrism Registry.

Last updated